Calon-calon Ahli Neraka

calon Ahli Neraka

Neraka Jahanam

 • Orang kafir
 • Orang munafik
 • Orang yang menentang nabi
 • Orang derhaka ( senang melakukan kejahatan)
 • Orang yang di liputi dosa dan tidak bertaubat
 • Orang mengkufurinikmat  Allah (perintah) sertamempesekutukanNya
 • Pengikutsyaitan (menurutnafsu ,senangdanbanggamelakukankemasiatan)
 • Orang yang menyimpanemasdanperaktetapitidakmenafkahkan di jalan Allah.
 • Orang yang menentangkebenaranajaranRasuldanmengikutijalan orang bukanmukmin
 • Orang yang menentang kebenaran rasul dan mengikuti jalan bukan mukmin dan bergelumang dengan kesesatan.

Neraka Jahim

 • Golongan yang durhaka
 • Orang kafirdanmendustakanayat-ayat Allah
 • Orang yang  berusahamenentangayat Allah denganmenentangparanabi.
 • Orang yang bermegah-megahdenganapadiperolehinyadantidakmembelanjakannya di jalan Allah.

Neraka Hawiyah

 • Orang lebihringantimbanganamalkebaikanberbandingamalkeburukan

Neraka Wail

 • Orang yang mendustakanajaran agama  ( mengherdikanakyatim , tidakmenganjurmemberimakan orang miskin , melaikansolat , riak /caripujian ,engganmemberipertolongan  / zakat)
 • Orang yang bermaindalamkebatilan
 • Orang yang mengurangisukatandantimbagan

Neraka Saiir

 • Orang kafir
 • Orang ingkarsegala yang diturunkan Allah
 • Orang yang menyimpangdariperintah Allah
 • Orang yang tidakberimankepada Allah danRasul
 • Orang yang makanhartaanakyatimdenganzalim
 • Orang yang terpedayaterhadapkehidupanduniaakibatkalahdengantipuan , godaan ,rayuansyaitan

Neraka Ladhaa

 • Orang yang berpalingdarikebenaran agama Islam
 • Orang yang menjauhidari agama ataumembangkang
 • Orang yang mengumpulhartabendalalumenyimpanya.

NerakaSaqar

 • Orang yang ahlimembicarakanbatil
 • Orang yang ingkarurusankepada Allah
 • Orang yang tidakpernahmelakukansolat
 • Orang yang tidakpernahmemberimakan orang miskin
 • Orang yang mendustakanharipembalasansampaikedatanganmaut

Neraka Huthomah

 • Orang yang perkejaannya mengumpat dan mencela serta mencari kesalahan orang lain
 • Orang yang mengumpulharta yang dengannyamenjadikikirdantidakmahumenafkahkannya di jalan Allah.

 

MindaKini.Com

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top